Khóa Học Cà Phê Khóa Tổng Hợp

Thợ pha chế Barista – Brewing (Cơ Bản)

| English below |

Bạn là một người mới với mong muốn phát triển kiến thức nền tảng lẫn kỹ năng pha chế của mình một cách trọn vẹn nhất? Đừng lo, vì hiểu được mong muốn đó của các bạn, Beanside Out đã thiết kế một khóa học tổng hợp với đầy đủ những gì bạn cần để trở thành một Barista giỏi, tự tin bước đi và đón nhận những giá trị tuyệt vời trên hành trình với cà phê của mình.

Buổi 1: Phổ biến về quy trình từ Farm to Cup

 • Hành trình cà phê từ nông trại đến cốc cà phê.
 • Nắm được thành phần của quả cà phê.
 • Giống cà phê cơ bản: Arabica, Robusta, Excelsa & Liberica.
 • Ba phương pháp sơ chế phổ biến: Washed, Honey, Natural.
 • Ba mức độ rang khác nhau: Light, Medium, Dark.
 • Hướng dẫn thử nếm cà phê.
 • Hướng dẫn pha thủ công với V60, Hario Switch và Phin Việt Nam.

Buổi 2: Những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng ly cà phê thành phẩm

 • Chất lượng nước pha cà phê.
 • Tỷ lệ Cà phê và Nước.
 • Cỡ xay.
 • Thời gian pha.
 • Chất lượng các loại giấy lọc khác nhau.
 • Nhiệt độ nước.
 • Các phương pháp khuấy động.
 • Chất liệu dụng cụ pha.

Buổi 3: Sự khác nhau giữa phương pháp Thẩm Thấu và Ngâm Ủ – Phân tích cảm quan, các chỉ số với máy đo TDS

 • Công cụ pha thẩm thấu (percolation).
 • Công cụ pha ngâm ủ (immersion).
 • Phân tích bằng thử nếm cảm quan.
 • Sử dụng máy đo TDS để kiểm tra và hiệu chỉnh thành phẩm.

Buổi 4: Espresso

 • Lịch sử của cà phê Espresso, cơ sở bắt nguồn.
 • Hiểu cách một máy pha Espresso và máy xay vận hành.
 • Phân biệt các loại thức uống có nền là Espresso.
 • Thao tác vận hành máy cơ bản.
 • Thử nếm thành phẩm và cảm nhận, đánh giá.
 • Thực hành pha chế, hiệu chỉnh cơ bản.

Buổi 5-6-7-8: Latte

 • Giới thiệu về cà phê Latte, Flat White, Cappuccino, và một số thức uống nền espresso với sữa khác.
 • Các loại sữa thông dụng được sử dụng.
 • Cách tạo foam sữa.
 • Cách tạo hình latte cơ bản: Hoa Tulip.

Buổi 9-10: Cappuccino – Luyện tập

 • Cách tạo foam sữa và tạo hình Cappuccino: Trái tim.
 • Luyện tập luân phiên Latte – Cappuccino.

Buổi 11: Coffee Beverages- Các thức uống phổ biến ứng dụng nền cà phê.

 • Giới thiệu định nghĩa các thức uống phổ biến ứng dụng nền cà phê.
 • Hướng dẫn cách chuẩn bị nguyên liệu và lựa chọn nguyên liệu phù hợp.
 • Hướng dẫn pha chế và trình bày.
 • Cách quản lý quầy bar và quy trình vận hành phù hợp.

Buổi 12: Kiểm tra lý thuyết và thực hành cuối khóa.


– Chi phí: 10,000,000 đồng (Đã bao gồm toàn bộ chi phí nguyên vật liệu, không phát sinh thêm).

– Số buổi học: 12 buổi.

– Thời gian: 2 giờ/buổi.

Đăng ký: Liên hệ trực tiếp số điện thoại 0908 124 604 hoặc liên hệ Facebook page: Beanside Out


Are you new to the coffee world and eager to develop your foundational knowledge and brewing skills comprehensively? Don’t worry, because understanding your desire, Beanside Out has designed a comprehensive course that includes everything you need to become a skilled Barista. Step confidently into your coffee journey and embrace the wonderful values along the way.

Session 1: Overview of the Farm to Cup Process

 • The journey of coffee from farm to cup.
 • Understanding the components of the coffee cherry.
 • Basic coffee varieties: Arabica, Robusta, Excelsa & Liberica.
 • Three popular processing methods: Washed, Honey, Natural.
 • Three different roasting levels: Light, Medium, Dark.
 • Coffee tasting guidance.
 • Manual brewing techniques with V60, Hario Switch, and Vietnamese Phin Filter.

Session 2: Factors Affecting the Quality of the Final Coffee

 • Water quality.
 • Coffee to water ratio.
 • Grind size.
 • Brewing time.
 • Quality of different filter papers.
 • Water temperature.
 • Turbulence.
 • Material of brewing tools.

Session 3: Differences Between Percolation and Immersion Methods – Sensory Analysis and TDS Measurements

 • Percolation method.
 • Immersion method.
 • Sensory analysis through tasting.
 • Using a refractometer to check and calibrate the final product.

Session 4: Espresso

 • History of Espresso coffee, foundational background.
 • Understanding how an Espresso machine and grinder operate.
 • Differentiating types of Espresso-based drinks.
 • Basic machine operation.
 • Tasting and evaluating the final product.
 • Basic brewing practice and calibration.

Sessions 5-6-7-8: Latte

 • Introduction to Latte, Flat White, Cappuccino, and other espresso-based drinks with milk.
 • Commonly used types of milk.
 • Milk foam creation techniques.
 • Basic latte pouring: Tulip flower.

Sessions 9-10: Cappuccino – Practice

 • How to create milk foam for Cappuccino and practice basic pattern: Heart.
 • Alternating practice between Latte and Cappuccino.

Session 11: Coffee Beverages – Popular Coffee-Based Drinks

 • Introduction to definitions of popular coffee-based drinks.
 • Guidance on preparing ingredients and choosing suitable ingredients.
 • Brewing and presentation guides.
 • Bar management and appropriate operational procedures.

Session 12: Final Theory and Practical Exam.


Cost: 10,000,000 VND (Includes all material costs, no additional charges).

Number of sessions: 12 sessions.

Duration: 2 hours/session.

Registration: Contact directly via phone at 0908 124 604 or reach out through the Facebook page: Beanside Out.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!