Chuyên Đề Khóa Học Cà Phê

Seven Essential Elements

| English below |

Lớp học này nhằm hướng đến các bạn Barista hoặc các bạn yêu thích cà phê muốn bổ trợ thêm kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng của mình thông qua những chuyên đề cụ thể. Lớp học hướng đến việc cung cấp nội dung nâng cao của từng chủ đề khác nhau cũng như tư duy xử lý tình huống và hiệu chỉnh theo tiêu chuẩn.

Nội dung:

– Chi tiết về nguồn nước, chất lượng nước, pha các loại nước khác nhau với những tổ hợp khoáng khác nhau​. Sử dụng máy đo và hiệu chỉnh chất lượng nước.

– Độ cứng của hạt cà phê.

– Kỹ năng ủ cà phê.

– Tỷ lệ Cà phê và Nước.

– By-pass.

– Cỡ xay – hiệu chỉnh với các kích cỡ xay khác nhau.

– Thời gian pha.

– Nhiệt độ nước.

– Các phương pháp khuấy động.

– Sử dụng máy đo TDS để đánh giá và hiệu chỉnh chiết xuất.


– Chi phí: 2,500,000 đồng (Đã bao gồm toàn bộ chi phí nguyên vật liệu, không phát sinh thêm).

– Thời gian: 3 giờ/buổi.

Đăng ký: Liên hệ trực tiếp số điện thoại 0908 124 604 hoặc liên hệ Facebook page: Beanside Out


This class is aimed at Baristas or coffee enthusiasts who want to supplement their knowledge, experience, and skills through specific topics. The class focuses on providing advanced content on various subjects, as well as developing problem-solving skills and making adjustments according to standards.

Content:

– Detailed information about water sources and water quality, and brewing with different water compositions. Using meters to measure and adjust water quality.

– Coffee bean hardness.

– Coffee blooming techniques.

– Coffee-to-water ratios.

– By-pass techniques.

– Grind size adjustments for different grind sizes.

– Brewing time.

– Water temperature.

– Stirring methods.

– Using a refractometer to evaluate and adjust extraction.


Cost: 2,500,000 VND (Includes all material costs, no additional charges).

– Duration: 3 hours/session.

Registration: Contact directly via phone at 0908 124 604 or reach out through the Facebook page: Beanside Out.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!