Khóa Học Cà Phê Trực Tuyến - Online

Giới Thiệu Về Cà Phê

Nhằm mục đích phục vụ các bạn có khoảng cách về địa lý với Beanside Out. Khóa học online được thiết kế nhằm chia sẻ lý thuyết và kinh nghiệm theo nhiều chủ đề khác nhau nhằm xây dựng nền kiến thức vững chắc đến các bạn. Từ những kiến thức đó các bạn có thể cùng Beanside Out cải thiện tư duy xử lý tình huống và mở rộng thế giới quan của mình.

Những điều bạn cần biết trước khi lựa chọn khóa học online:

 • Học online bằng Google Meet vào một khung giờ cố định do học viên chọn. 
 • Khuyến khích học viên đặt câu hỏi, kể cả những câu hỏi không liên quan tới bài học nhưng nằm trong phạm vi Cà Phê. 
 • Toàn bộ tài liệu học và cà phê nguyên liệu sẽ được trainer chuẩn bị và gửi cho học viên trước khi bắt đầu khóa học.

Buổi 1: Phổ biến về quy trình từ Farm to Cup

 • Lịch sử cà phê.
 • Hành trình cà phê từ nông trại đến cốc cà phê.
 • Giải phẫu hạt cà phê.
 • Giống cà phê cơ bản: Arabica, Robusta, Excelsa & Liberica.
 • Ba phương pháp sơ chế phổ biến: Washed, Honey, Natural.
 • Ba mức độ rang khác nhau: Light, Medium, Dark.
 • Những làn sóng cà phê mới và những tiêu chuẩn về Specialty Coffee.
 • Quy trình thử nếm – cupping.

Buổi 2: Espresso và Espresso Beverages

 • Lịch sử của cà phê Espresso, cơ sở bắt nguồn.
 • Hiểu cách một máy pha Espresso và máy xay vận hành.
 • Phân biệt các loại thức uống có nền là Espresso.
 • Thao tác vận hành máy cơ bản.
 • Những yếu tố tác động đến chiết xuất.
 • Giới thiệu định nghĩa các thức uống phổ biến ứng dụng nền cà phê.
 • Hướng dẫn cách chuẩn bị nguyên liệu và lựa chọn nguyên liệu phù hợp.
 • Hướng dẫn pha chế và trình bày.

– Chi phí: 3,500,000 đồng (Đã bao gồm toàn bộ chi phí nguyên vật liệu, không phát sinh thêm).

– Số buổi học: 2 buổi/tuần.

– Thời gian: 1,5 giờ/buổi.

Đăng ký: Liên hệ trực tiếp số điện thoại 0908 124 604 hoặc liên hệ Facebook page: Beanside Out


To serve those who are geographically distant from Beanside Out, we have designed an online course to share theories and experiences across various topics, aiming to build a solid knowledge foundation for you. With this knowledge, you can work with Beanside Out to improve your problem-solving skills and broaden your worldview.

What you need to know before choosing the online course:

 • Online classes will be conducted via Google Meet at a fixed time chosen by the student.
 • Students are encouraged to ask questions, even those unrelated to the lesson but within the scope of coffee.
 • All learning materials and coffee supplies will be prepared and sent to the students by the trainer before the course begins.

Session 1: Overview of the Farm to Cup Process

 • History of coffee.
 • The journey of coffee from farm to cup.
 • Anatomy of a coffee bean.
 • Basic coffee varieties: Arabica, Robusta, Excelsa & Liberica.
 • Three common processing methods: Washed, Honey, Natural.
 • Three different roast levels: Light, Medium, Dark.
 • New coffee waves and Specialty Coffee standards.
 • Cupping process.

Session 2: Espresso and Espresso Beverages

 • History and origins of espresso coffee.
 • Understanding how an espresso machine and grinder operate.
 • Distinguishing between different espresso-based beverages.
 • Basic operation of the espresso machine.
 • Factors affecting extraction.
 • Introduction to common coffee-based drinks.
 • Guidance on preparing and selecting appropriate ingredients.
 • Instructions on brewing and presentation.

Cost: 3,500,000 VND (All material costs included, no additional charges).

Number of sessions: 2 sessions/week.

Duration: 1.5 hours/session.

Registration: Contact directly via phone at 0908 124 604 or reach out through the Facebook page: Beanside Out.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!