Chuyên Đề Khóa Học Cà Phê

Immersion & Percolation

| English below |

Lớp học này nhằm hướng đến các bạn Barista hoặc các bạn yêu thích cà phê muốn bổ trợ thêm kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng của mình thông qua những chuyên đề cụ thể. Lớp học hướng đến việc cung cấp nội dung nâng cao của từng chủ đề khác nhau cũng như tư duy xử lý tình huống và hiệu chỉnh theo tiêu chuẩn.

Nội dung:

– Chia sẻ về dụng cụ pha thẩm thấu (percolation).

– Chia sẻ về dụng cụ pha ngâm ủ (immersion).

– So sánh khác nhau về tính chất cà phê pha từ phương pháp thẩm thấu và phương pháp ngâm ủ.

– Nguyên lý đằng sau kết quả.

– Phân tích bằng thử nếm cảm quan.

– Sử dụng máy đo TDS kết hợp cùng biểu đồ “Coffee Brewing Control” của SCA để kiểm tra và hiệu chỉnh thành phẩm.

– Những yếu tố tác động đến chiết xuất và cách ứng dụng vào hai phương pháp nêu trên.


– Chi phí: 1,500,000 đồng (Đã bao gồm toàn bộ chi phí nguyên vật liệu, không phát sinh thêm).

– Thời gian: 3 giờ/buổi.

Đăng ký: Liên hệ trực tiếp số điện thoại 0908 124 604 hoặc liên hệ Facebook page: Beanside Out


This class is aimed at Baristas or coffee enthusiasts who want to enhance their knowledge, experience, and skills through specific topics. The class focuses on providing advanced content for each topic as well as developing problem-solving and calibration skills according to standards.

Details:

– Overview of percolation brewing tools.

– Overview of immersion brewing tools.

– Comparing the characteristics of coffee brewed by percolation and immersion methods.

– The principles behind the results.

– Sensory analysis through tasting.

– Using a refractometer combined with the SCA “Coffee Brewing Control” chart to check and adjust the final product.

– Factors affecting extraction and how to apply them to the two mentioned methods.


Cost: 1,500,000 VND (Includes all material costs, no additional charges).

– Duration: 3 hours/session.

Registration: Contact directly via phone at 0908 124 604 or reach out through the Facebook page: Beanside Out.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!