Khóa Học Cà Phê Trực Tuyến - Online

Brewing (Nâng cao)

Nhằm mục đích phục vụ các bạn có khoảng cách về địa lý với Beanside Out. Khóa học online được thiết kế nhằm chia sẻ lý thuyết và kinh nghiệm theo nhiều chủ đề khác nhau nhằm xây dựng nền kiến thức vững chắc đến các bạn. Từ những kiến thức đó các bạn có thể cùng Beanside Out cải thiện tư duy xử lý tình huống và mở rộng thế giới quan của mình.

Những điều bạn cần biết trước khi lựa chọn khóa học online:

 • Học viên cần chuẩn bị một số dụng cụ để luyện tập như phễu V60, giấy lọc, cân điện tử, nước pha cà phê…Beanside Out sẽ trao đổi với bạn kỹ hơn nếu bạn mong muốn được bắt đầu lớp học này.
 • Học online bằng Google Meet vào một khung giờ cố định do học viên chọn. 
 • Học cách ngày. Ví dụ: 2-4-6 hoặc 3-5-7 nhằm mục đích có thời gian làm bài tập.
 • Học viên phải làm bài tập về nhà, ghi nhận kết quả và cập nhật với trainer. 
 • Khuyến khích học viên đặt câu hỏi, kể cả những câu hỏi không liên quan tới bài học nhưng nằm trong phạm vi Cà Phê. 
 • Toàn bộ tài liệu học và nguyên liệu dùng trong khóa học sẽ được trainer chuẩn bị và gửi cho học viên trước khi bắt đầu khóa học.

Buổi 1: Hạt cà phê

 • Lịch sử cà phê.
 • Hành trình cà phê từ nông trại đến cốc cà phê.
 • Giải phẫu hạt cà phê.
 • Giống cà phê cơ bản: Arabica, Robusta, Excelsa & Liberica.
 • Ba phương pháp sơ chế phổ biến: Washed, Honey, Natural.
 • Ba mức độ rang khác nhau: Light, Medium, Dark.
 • Những làn sóng cà phê mới và những tiêu chuẩn về Specialty Coffee.
 • Hiểu và đánh giá được cà phê đầu vào dựa theo các yếu tố: Giống, vùng trồng, cách sơ chế, mức độ rang. 
 • Phân tích các loại hạt defect. Thực hành nhặt defect và so sánh chất lượng. 
 • Kỹ năng cupping: Arabica & Robusta.

Buổi 2: Nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng cà phê thành phẩm (1/2)  

 • Chi tiết về nguồn nước, chất lượng nước, pha các loại nước khác nhau với những tổ hợp khoáng khác nhau . Sử dụng máy đo và hiệu chỉnh chất lượng nước.
 • Độ cứng của hạt cà phê.
 • Tỷ lệ Cà phê và Nước.
 • By-pass.
 • Cỡ xay – hiệu chỉnh với các kích cỡ xay khác nhau.

Buổi 3: Nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng cà phê thành phẩm (2/2)  

 • Thời gian pha.
 • Nhiệt độ nước.
 • Các phương pháp khuấy động.

Buổi 4: Các phương pháp pha cà phê thủ công, cơ sở đánh giá và hiệu chỉnh

 • Dụng cụ pha thẩm thấu (percolation).
 • Dụng cụ pha ngâm ủ (immersion).
 • Phân tích bằng thử nếm cảm quan.

Buổi 5: Kiểm Tra

 • Kiểm tra Trắc Nghiệm. 
 • Kiểm tra Vấn Đáp.
 • Thuyết Trình.

– Chi phí: 8,000,000 đồng (Đã bao gồm toàn bộ chi phí nguyên vật liệu, không phát sinh thêm).

– Số buổi học: 5 buổi.

– Thời gian: 1,5 giờ/buổi.

Đăng ký: Liên hệ trực tiếp số điện thoại 0908 124 604 hoặc liên hệ Facebook page: Beanside Out


In order to serve those who are geographically distant from Beanside Out, we have designed an online course to share theories and experiences on various topics, aiming to build a solid knowledge foundation for you. With this knowledge, you can collaborate with Beanside Out to improve your problem-solving skills and broaden your perspective.

Things to know before choosing the online course:

 • Students need to prepare some equipment for practice such as V60 dripper, filter paper, electronic scale, coffee brewing water… Beanside Out will discuss this further with you if you wish to start this class.
 • Classes are conducted online via Google Meet at a fixed time chosen by the students.
 • Classes are held on specific days. For example: Mondays, Wednesdays, and Fridays, or Tuesdays, Thursdays, and Saturdays, to allow time for assignments.
 • Students are required to complete homework, record results, and update the trainer.
 • Students are encouraged to ask questions, even those unrelated to the lesson but within the scope of Coffee.
 • All learning materials and ingredients used in the course will be prepared and sent to the students by the trainer before the course begins.

Session 1: Coffee Beans

 • Coffee history.
 • The journey of coffee from the farm to the coffee cup.
 • Anatomy of coffee beans.
 • Basic coffee varieties: Arabica, Robusta, Excelsa & Liberica.
 • Three common processing methods: Washed, Honey, Natural.
 • Three different roasting levels: Light, Medium, Dark.
 • New waves of coffee and standards for Specialty Coffee.
 • Understanding and evaluating coffee based on factors: Variety, growing region, processing method, roasting level.
 • Analyzing various coffee bean defects. Practicing identifying defects and comparing quality.
 • Cupping skills: Arabica & Robusta.

Session 2: Research on factors affecting the quality of finished coffee (Part 1/2)

 • Details on water sources, water quality, brewing with different mineral compositions. Using measurement tools and adjusting water quality.
 • Coffee bean hardness.
 • Coffee-to-water ratio.
 • By-pass.
 • Grinder size – adjusting with different grind sizes.

Session 3: Research on factors affecting the quality of finished coffee (Part 2/2)

 • Brewing time.
 • Water temperature.
 • Stirring methods.

Session 4: Manual coffee brewing methods, evaluation foundation, and adjustment

 • Percolation brewing equipment.
 • Immersion brewing equipment.
 • Sensory analysis through cupping.

Session 5: Examination

 • Multiple-choice exam.
 • Question and answer test.
 • Presentation.


Cost: 8,000,000 VND (All material costs included, no additional charges).

Number of sessions: 5 sessions.

Duration: 1.5 hours/session.

Registration: Contact directly via phone at 0908 124 604 or reach out through the Facebook page: Beanside Out.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!