Chuyên Đề Khóa Học Cà Phê

Espresso Extraction

| English below |

Lớp học này nhằm hướng đến các bạn Barista hoặc các bạn yêu thích cà phê muốn bổ trợ thêm kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng của mình thông qua những chuyên đề cụ thể. Lớp học hướng đến việc cung cấp nội dung nâng cao của từng chủ đề khác nhau cũng như tư duy xử lý tình huống và hiệu chỉnh theo tiêu chuẩn.

Nội dung:

– Chiết xuất là gì?

– Phân tích các giai đoạn chiết xuất và thử nếm.

– Phân tích Espresso – Ristretto – Lungo – Turbo Shot

– Sử dụng máy đo TDS để đánh giá và so sánh.

– So sánh chất lượng cà phê theo các yếu tố khác nhau: Độ xay, thời gian chiết xuất, tỉ lệ pha, nhiệt độ, flow-rate, áp suất.

– Lựa chọn và áp dụng các công cụ hỗ trợ như Tamper trợ lực chống lệch, OCD, WDT,…

– Áp dụng kiến thức và kỹ năng được học để đạt được giá trị chiết xuất tương ứng trên bảng “Espresso Control Chart”.

– Hiệu chỉnh chiết xuất theo từng tình huống khác nhau.


– Chi phí: 3,000,000 đồng (Đã bao gồm toàn bộ chi phí nguyên vật liệu, không phát sinh thêm).

– Thời gian: 3 giờ/buổi.

Đăng ký: Liên hệ trực tiếp số điện thoại 0908 124 604 hoặc liên hệ Facebook page: Beanside Out


This class is aimed at Baristas or coffee enthusiasts who want to supplement their knowledge, experience, and skills through specific topics. The class focuses on providing advanced content for each different topic as well as developing problem-solving and calibration skills according to standards.

Details:

– What is extraction?

– Analysis of extraction stages and tasting.

– Analysis of Espresso – Ristretto – Lungo – Turbo Shot.

– Using a refractometer for evaluation and comparison.

– Comparing coffee quality based on different factors: grind size, extraction time, brewing ratio, temperature, flow rate, pressure.

– Selecting and applying support tools such as calibrated tampers, OCD, WDT, etc.

– Applying knowledge and skills to achieve the corresponding extraction value on the “Espresso Control Chart”.

– Calibrating extraction for different scenarios.


Cost: 3,000,000 VND (Includes all material costs, no additional charges).

– Duration: 3 hours/session.

Registration: Contact directly via phone at 0908 124 604 or reach out through the Facebook page: Beanside Out.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!